Web Mail | Media
ไทย | EN
 
หน้าแรก
แนะนำผู้บริหาร
ประวัติสถานศึกษา
ข้อมูลพื้นฐาน 9 ประการ
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
ข่าวสาร FACEBOOK
แผนปฏิบัติการประจำปี
การประกันคุณภาพสถานศึกษา
Self Assessment Report
ศูนย์การเรียนรู้ ปศพพ.
 
:: ระบบบริการข้อมูล online ::
พรบ.คอมพิวเตอร์50
พรบ.คอมพิวเตอร์60(ฉบับที่2)
นโยบายระบบสารสนเทศ
แบบขอเผยแพร่ข้อมูล
แบบขอใช้บริการเครือข่าย
คู่มือการเข้าใช้งานเครือข่าย
ตรวจสอบตำแหน่ง WIFI
ส่งข้อความ(sms)
ระบบติดตามดูแลผู้เรียน(smis)
ตรวจสอบผลการเรียน
ตรวจสอบข้อมูลผู้เรียน
ตรวจสอบรายละเอียดผู้เรียน
พิมพ์แบบฟอร์มใบลงทะเบียน
ตรวจสอบยอดเงินลงทะเบียน
 
ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์ เข้าศึกษาต่อวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ กรณีพิเศษ (โควตา) ปีการศึกษา 2562
ประกาศรายละเอียดการสอบ V-NET
รายงานงบทดลองประจำเดือนธันวาคม2561
รายงานงบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน2561
รายงานงบทดลองประจำเดือนตุลาคม2561
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์)
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดการประชุมวิชาการองค์การวิชาชีพฯ 2561
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
อ่านประกาศทั้งหมด...
ดาวน์โหลด แบบ ปม สผ 2562
เอกสารคำสั่งแต่งตั้ง2561
เอกสาร Logbook Teacher
แบบประเมินสมรรถนะและแบบฟอร์มพัฒนาตนเองรายบุคคล (ID PLAN)
ตัวอย่างปฏิทินการดำเนินงานการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)
อ่านข่าวทั้งหมด...
ต้อนรับผู้อำนวยการ
ต้อนรับผู้อำนวยการ
การประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย
การประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย
มุฑิตาจิต 2561
มุฑิตาจิต 2561
   
ขอเเสดงความยินดีกับ นายองครักษ์ ไขเเสง นักศึกษาระดับชั้น ปวช. สาขาก่อสร้าง เเละนายชาติชาย พงษ์พูล นักศึกษาระดับชั้น ปวส. สาขาโยธา
รางวัลจากการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา เอสโซ่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ณ วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค์
ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวจตุพร ไข่รัศมีและนายอดิพล พลเยี่ยม ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 การประกวดมารยาทไทย
 
โครงการอบรมความรู้ เครื่องยนต์คอมมอลเรล อีซูซุ 1.9 ดีดีไอ
โครงการมอบเครื่องกรองน้ำดื่มอาชีวะให้กับโรงเรียน วัด และหน่วยงานต่างๆ
การประชุมเตรียมความพร้อม งานครูที่ปรึกษาพบผู้ปกครอง
 
เผยแพร่ผลงาน เอกสารประกอบการสอน วิชาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ รหัส 3105-9004 ของนายปัญญา แป้นแก้ว แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
เผยแพร่ผลงาน เอกสารประกอบการสอน วิชา สถาปัตยกรรมไทย รหัส 2108 2113 ของนายสุรศักดิ์ มีลักษณะ แผนกสถาปัตยกรรม
สรุปองค์ความรู้โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนตามแนวทฤษฎีวิธีการเรียนรู้ฯ
 

สถิติผู้เข้าใช้งาน  41260