fbpx

ดร.ปริวิชญ์ ไชยประเสริฐ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ ผู้อำนวยการสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในโครงการ อบรมการประเมินผลโครงการ ในวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๖

    

Read more

นายชาญนัฏฐ์ อุสาหะ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการสร้างความฝันเพื่อเป็นผู้ประกอบการคนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมพุฒิสรรค์ ชั้น ๕ แผนกวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ ในระหว่างวันที่ ๑๗ – ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๕

นายชาญนัฏฐ์ อุสาหะ ร

Read more

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ เรื่อง ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (ทำหน้าที่ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งธุรการ ปฏิบัติหน้าที่งานประชาสัมพันธ์

ประกาศวิทยาลัยเทคนิค

Read more

นางชุมพร เลิศนอก รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ เป็นประธานปิดการอบรม โครงการออมสินอาชีวะ สร้างอาชีพสู่ชุมชน ปี 2566 ณ ชุมชนบ้านห้วยด้วนพัฒนา

  นางชุมพร เลิศ

Read more

ดร.ปริวิชญ์ ไชยประเสริฐ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ ผู้อำนวยการสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้น การเรียนรู้ปัญญาประดิษฐ์ ( AI ) ขั้นต้นด้วยแพลตฟอร์ม CIRA CORE

ดร.ปริวิชญ์ ไชยประเส

Read more

ดร.ปริวิชญ์ ไชยประเสริฐ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ ผู้อำนวยการสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ ๕/๒๕๖๖

ดร.ปริวิชญ์ ไชยประเส

Read more

นางสาววิษา บุญสูง ปวช.๑/๖ ครูที่ปรึกษา นายยศกร อ่วมมี แผนกวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันกีฬาขี่ม้ากีฬาระหว่างโรงเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ ประเภทเยาวชนขี่ม้ามาราธอน รุ่นอายุ๑๒-๑๘ ปี โดยได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ เหรียญทองแดง

นางสาววิษา บุญสูง ปว

Read more

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (ทำหน้าที่ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งธุรการ ปฏิบัติหน้าที่งานประชาสัมพันธ์

ประกาศวิทยาลัยเทคนิค

Read more

งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ ร่วมกับ แผนกวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ เข้าร่วมโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดนครสวรรค์ ณ วัดห้วยดุก หมู่ที่ ๓ ตำบลหนองโพ อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ ในวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๖

งานโครงการพิเศษและกา

Read more
วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์