fbpx

งานประกันคุณภาพฯขอความร่วมมือผู้ปกครอง ผู้มาติดต่อราชการและนักเรียน ร่วมตอบแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานและอาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ของวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ ประจำปีการศึกษา 2565

งานประกันคุณภาพฯขอคว

Read more

แจ้ง เรื่อง การลงทะเบียนเรียนเสริม-เรียนเพิ่มเติม วันที่ 30 พฤษภาคม – 5 มิถุนายน 2565

ลงทะเบียนเรียนเสริม-

Read more
วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์