fbpx

ดร.ปริวิชญ์ ไชยประเสริฐ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธี โครงการครูที่ปรึกษาพบผู้ปกครอง ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ระดับชั้น ปวช.๑ ปวช.๒ และ ปวช.๓ ณ อาคารอเนกประสงค์ วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์

  ดร.ปริวิชญ์ ไ

Read more

นางกุสุมา ขันกสิกรรม รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษา โดย มูลนิธิเพื่อเกื้อกูลการศึกษาในประเทศไทย The Set Foundation เป็นผู้มอบ ณ ห้องประชุมวิษณุสรรค์ วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ ในวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

  นางกุสุมา ขัน

Read more

คณะครู บุคลาการทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา ร่วมบริจาคบริจาคโลหิต ให้กับ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ ๘ จังหวัดนครสวรรค์ ณ อาคารอเนกประสงค์ วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ ในวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

     

Read more

ดร.ปริวิชญ์ ไชยประเสริฐ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ เป็นประธานในการประชุมหัวหน้าแผนกและครูผู้ควบคุมทักษะวิชาชีพและทักษะวิชาชีพพื้นฐาน ที่จะเดินทางไปแข่งขันในระดับภาค ณ จังหวัดลำปาง

    

Read more

ดร.ปริวิชญ์ ไชยประเสริฐ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมประชุมผ่าน VDO Conference กับ บริษัท ถัง เอ็ดดูเคชั่น แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด เพื่อแนะนำและเตรียมความพร้อมในการส่งนักเรียนนักศึกษาเข้าร่วมโครงการกับวิทยาลัยอาชีวศึกษาตงก่วน ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน

  ดร.ปริวิชญ์ ไ

Read more

ดร.ปริวิชญ์ ไชยประเสริฐ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในการประชุมการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ และ ประชุมคณะทำงานศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ( ครั้งที่ ๑ ) ณ ห้องประชุมวิษณุสรรค์ วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ ในวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

  ดร.ปริวิชญ์ ไ

Read more

ดร.ปริวิชญ์ ไชยประเสริฐ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อมฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา ณ ห้องประชุมธรรมสรณ์ วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ ในวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

  ดร.ปริวิชญ์ ไ

Read more

ดร.ปริวิชญ์ ไชยประเสริฐ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมธรรมสรณ์ วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ ในวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

  ดร.ปริวิชญ์ ไ

Read more

วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์เข้าร่วมการประเมินสถานศึกษาเข้มแข็งนักศึกษาวิชาทหาร ณ ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ ๓๑ จังหวัดนครสวรรค์ ในวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

  วิทยาลัยเทคนิ

Read more

โครงการจัดสร้างพระวิษณุกรรม ปี ๒๕๖๕ เข้ามอบทุนการศึกษาพระวิษณุกรรมอุเทนถวาย ปี ๒๕๖๕ เพื่อส่งเสริมการศึกษาแก่น้องๆ นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคฯ ต่างๆ ทั่วประเทศ ณ ห้องประชุมธรรมสรณ์ วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ ในวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

  โครงการจัดสร้

Read more
วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์