fbpx

งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ ร่วมกับธนาคารออมสิน ลงพื้นที่ชุมชนในโครงการออมสินอาชีวะ สร้างอาชีพสู่ชุมชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

งานโครงการพิเศษและบร

Read more

ดร.ปริวิชญ์ ไชยประเสริฐ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ ผู้อำนวยการสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ครู เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ “การขยายและยกระดับการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีร่วมกับสถานประกอบการ”

  ดร.ปริวิชญ์ ไ

Read more

ดร.ปริวิชญ์ ไชยประเสริฐ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ ผู้อำนวยการสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธีรับประกาศนียบัตร ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

  ดร.ปริวิชญ์ ไ

Read more

บรมโครงการ การพัฒนาทักษะและสมรรถนะวิชาชีพกำลังคน ( Up-Skill,Re-Skill ) ด้านเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า ” หลักสูตร ช่างซ่อมรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าอย่างมืออาชีพ

อบรมโครงการ การพัฒนา

Read more

ธนาคารออมสินภาค ๖ เข้าพบ ผู้บริหาร และ งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ เพื่อเตรียมความพร้อมในการลงพื้นที่ชุมชนในการดำเนินโครงการออมสินอาชีวะ สร้างอาชีพสู่ชุมชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ธนาคารออมสินภาค ๖ เข

Read more

ดร.ปริวิชญ์ ไชยประเสริฐ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในงานปัจฉิมนิเทศนักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช.๓ และ ปวส.๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

ดร.ปริวิชญ์ ไชยประเส

Read more

ดร.ปริวิชญ์ ไชยประเสริฐ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ เข้าตรวจเยี่ยม โครงการอบรมยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงาน รองรับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี การฝึกยกระดับฝีมือ หลักสูตรการปฏิบัติงานซ่อมบำรุงรถยนต์ไฟฟ้า และรถยนต์ไฮบริด

  ดร.ปริวิชญ์ ไ

Read more

ดร.ปริวิชญ์ ไชยประเสริฐ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในการประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการ พิจารณาคุณสมบัติ ระบบบริหารจัดการสถานศึกษาด้วยระบบคลาวด์เซิร์ฟเวอร์ วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์

  ดร.ปริวิชญ์ ไ

Read more

นายมณัฐพล หวานสนิท ประธานกรรมการ กรรมการวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ เป็นประธานในการประชุม คณะกรรมการวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

  นายมณัฐพล หวา

Read more
วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์