fbpx

ดร.ปริวิชญ์ ไชยประเสริฐ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในการประชุมครู ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๕

    ดร.ปริ

Read more

ดร.ปริวิชญ์ ไชยประเสริฐ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์อาชีวะอาสา ช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๖

    ดร.ปริ

Read more

ดร.ปริวิชญ์ ไชยประเสริฐ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดนครสวรรค์ พบปะพูดคุย กับ นักเรียน นักศึกษา – กล่าวส่งมอบรถสามล้อไฟฟ้าเพื่อคนพิการให้กับสโมสรไลอ้อนส์เมืองพระบางนครสวรรค์

     

Read more

นายสุนทร ทองใส นายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 พร้อมคณะกรรมการสภาสถาบัน เข้านิเทศการจัดการเรียนการสอน ระดับ ปริญญาตรี สายเทคโนโลยีบัณฑิต ( ทล.บ. ) ของวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์

    นายสุน

Read more

งานโครงการพิเศษฯ วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ ได้เข้าร่วมโครงการ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดนครสวรรค์ (ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๕) ณ บ้านแก่ง หมู่๔ ตำบลบ้านแก่ง อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ ในวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๕

  งานโครงการพิเ

Read more
วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์