fbpx

นางชุมพร เลิศนอก รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ เป็นประธานในการประชุมคณะดำเนินงานจัดกิจกรรมอยู่ค่ายพักแรมสูกเสือวิสามัญ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

  นางชุมพร เลิศ

Read more

การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ( Vocational National Educational Test : V-NET ) สนามสอบ วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ ในวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๖

  การทดสอบทางกา

Read more

คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ ร่วมสวมเสื้อสีแดงในเทศกาลตรุษจีนปากน้ำโพ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ในระหว่างวันที่ ๑๕ – ๒๖ มกราคม ๒๕๖๖

    คณะผู้

Read more

ดร.ปริวิชญ์ ไชยประเสริฐ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในการประชุมครู ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๕

    ดร.ปริ

Read more

ดร.ปริวิชญ์ ไชยประเสริฐ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์อาชีวะอาสา ช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๖

    ดร.ปริ

Read more

ดร.ปริวิชญ์ ไชยประเสริฐ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดนครสวรรค์ พบปะพูดคุย กับ นักเรียน นักศึกษา – กล่าวส่งมอบรถสามล้อไฟฟ้าเพื่อคนพิการให้กับสโมสรไลอ้อนส์เมืองพระบางนครสวรรค์

     

Read more

นายสุนทร ทองใส นายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 พร้อมคณะกรรมการสภาสถาบัน เข้านิเทศการจัดการเรียนการสอน ระดับ ปริญญาตรี สายเทคโนโลยีบัณฑิต ( ทล.บ. ) ของวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์

    นายสุน

Read more
วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์