fbpx

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ (ทล.บ.) ประจำปีการศึกษา 2566 รอบปกติ

    รายชื่

Read more

งานประกันคุณภาพฯขอความร่วมมือผู้ปกครอง ผู้มาติดต่อราชการและนักเรียน ร่วมตอบแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานและอาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ของวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ ประจำปีการศึกษา 2565

งานประกันคุณภาพฯขอคว

Read more

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ เรื่อง ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (ทำหน้าที่ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งธุรการ ปฏิบัติหน้าที่งานการเงิน)

Read more

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (ทำหน้าที่ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งธุรการ ปฏิบัติหน้าที่งานการเงิน)

Read more
วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์