fbpx

รายงานผลการวิจัย เรื่อง การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการเรียนกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์

ดาวน์โหลดเอกสารเผยแพ

Read more

งานวิจัย เรื่องการสร้างและหาประสิทธิภาพแบบฝึกทักษะจำลองสถานการณ์การทำงานของเครื่องจักรด้วยระบบนิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์

งานวิจัย เรื่องการสร

Read more

เผยแพร่งานวิจัย : เรื่องการประเมินโครงการส่งเสริมการสร้างและพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ของผู้เรียน วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์

ผลงานวิจัย : เรื่องก

Read more

เผยแพร่ผลงานวิจัย : เรื่อง กลยุทธ์การขับเคลื่อนระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์

ผลงานวิจัย : เรื่องก

Read more
วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์