fbpx

ดร.ปริวิชญ์ ไชยประเสริฐ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในการประชุมงานวางแผนและงบประมาณ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕

    ดร.ปริ

Read more

ดร.ปริวิชญ์ ไชยประเสริฐ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครสอบคัดเลือก ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือเหตุพิเศษ

    ดร.ปริ

Read more

ดร.ปริวิชญ์ ไชยประเสริฐ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร เป็นประธานในการประชุมคณะครูผู้ช่วย เพื่อมอบหมายนโยบายในการบริหารสถานศึกษา และชี้แจ้งภาระหน้าที่ในการร่วมกันพัฒนาวิทยาลัยฯ ณ ห้องประชุมธรรมสรณ์ วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ ในวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๕

    ดร.ปริ

Read more

ดร.ปริวิชญ์ ไชยประเสริฐ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมการประชุมกับบริษัท ถัง อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเคชั้น แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด

    ดร.ปริ

Read more

งานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ( อวท. ) การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ระดับสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ณ อาคารอเนกประสงค์ วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ ในวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๕

    งานประ

Read more

ดร.ปริวิชญ์ ไชยประเสริฐ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธีเปิด งานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ( อวท. ) การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ระดับสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ณ อาคารอเนกประสงค์ วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ ในวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๕

  ดร.ปริวิชญ์ ไ

Read more

ดร.ปริวิชญ์ ไชยประเสริฐ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดนครสวรรค์ เข้าร่วมการประชุม คณะอนุกรรมการพิจารณาบำเหน็จความชอบกรณีพิเศษให้แก่เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติดของกระทรวงศึกษาธิการในระดับพื้นที่ ประจำปี ๒๕๖๕ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมแสงเทียน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์

    ดร.ปริ

Read more

ดร.ปริวิชญ์ ไชยประเสริฐ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ร่วมประชุมทางไกล ในการรับนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ณ ห้องผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ ในวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๕

    ดร.ปริ

Read more

ดร.ปริวิชญ์ ไชยประเสริฐ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา ร่วมโครงการ ( โครงการ FIX IT จิตอาสา ) ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม ณ ตำบลยางขาว อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ ในวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๕

  ดร.ปริวิชญ์ ไ

Read more

นายไชยา ประพันธ์ศิริ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค์ และคณะผู้บริหาร ร่วมแสดงความยินดีกับ ดร.ปริวิชญ์ ไชยประเสริฐ ในโอกาสได้รับคำสั่งให้ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ ณ วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ ในวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๕

    นายไชย

Read more
วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์