fbpx

ดร.ปริวิชญ์ ไชยประเสริฐ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธีเปิด งานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ( อวท. ) การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ระดับจังหวัด

.     ดร.ป

Read more

ดร.ปริวิชญ์ ไชยประเสริฐ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในการกล่าวเปิด แนะนำความร่วมมือ โครงการทวิวุฒิไทย-จีน ระหว่างวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์กับวิทยาลัยอาชีวตงก่วน

    ดร.ปริ

Read more
วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์