fbpx

การประกวดแข่งขันร้องเพลงไทยสากล ชาย ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ( ปวช. ) หรือ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ( ปวส. ) ” ได้รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ ๑ ” และ การประกวดแข่งขันร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ( ปวช. ) หรือ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ( ปวส. ) ” ได้รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ ๒ “

     

Read more

งานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ( อวท. ) การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ระดับจังหวัด ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ณ วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ ระหว่างวันที่ ๑๐ – ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

  งานประชุมวิชา

Read more
วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์