fbpx

วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์เข้าร่วมการประเมินสถานศึกษาเข้มแข็งนักศึกษาวิชาทหาร ณ ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ ๓๑ จังหวัดนครสวรรค์ ในวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

  วิทยาลัยเทคนิ

Read more

โครงการจัดสร้างพระวิษณุกรรม ปี ๒๕๖๕ เข้ามอบทุนการศึกษาพระวิษณุกรรมอุเทนถวาย ปี ๒๕๖๕ เพื่อส่งเสริมการศึกษาแก่น้องๆ นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคฯ ต่างๆ ทั่วประเทศ ณ ห้องประชุมธรรมสรณ์ วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ ในวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

  โครงการจัดสร้

Read more

วันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.00 น. ณ สถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล (SIMTEC) คณะอนุกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา (อ.กรอ.อศ.) กลุ่มอาชีพยานยนต์และชิ้นส่วน จัดการประชุม อ.กรอ.อศ. กลุ่มอาชีพยานยนต์และชิ้นส่วน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1/2566

  วันศุกร์ที่ 1

Read more

การแข่งขันทักษะประเภทวิชาทักษะพื้นฐาน ระดับจังหวัด ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ – การประกวดทักษะสะเต็มศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ( ปวช. ) ” ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๒ “

    งานประ

Read more

การแข่งขันทักษะประเภทวิชาทักษะพื้นฐาน ระดับจังหวัด ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ – การประกวดทักษะสะเต็มศึกษา ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ” ได้รับรางวัลชนะเลิศ “

    งานประ

Read more

การแข่งขันทักษะประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม ระดับจังหวัด ปีการศึกษา ๒๕๖๕ – ทักษะออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ( ปวส. )

  งานประชุมวิชา

Read more

การแข่งขันทักษะประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม ระดับจังหวัด ปีการศึกษา ๒๕๖๕ – ทักษะไมโครคอนโทรลเลอร์ สาขาวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ( ปวช. )

  งานประชุมวิชา

Read more

การแข่งขันทักษะประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม ระดับจังหวัด ปีการศึกษา ๒๕๖๕ – ทักษะการพัฒนามัลติมีเดีย สาขาวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ( ปวช. ) และ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ( ปวส. )

  งานประชุมวิชา

Read more

การแข่งขันทักษะประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม ระดับจังหวัด ปีการศึกษา ๒๕๖๕ – ทักษะงานฝึกฝีมือ สาขาวิชาเทคนิคพื้นฐาน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ( ปวช. )

  งานประชุมวิชา

Read more

การแข่งขันทักษะประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม ระดับจังหวัด ปีการศึกษา ๒๕๖๕ – ทักษะการจัดการ Cloud Computing สาขาวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ( ปวส. )

    งานประ

Read more
วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์