fbpx

ดร.ปริวิชญ์ ไชยประเสริฐ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในการประชุมการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ และ ประชุมคณะทำงานศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ( ครั้งที่ ๑ ) ณ ห้องประชุมวิษณุสรรค์ วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ ในวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

  ดร.ปริวิชญ์ ไ

Read more
วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์