fbpx

ดร.ปริวิชญ์ ไชยประเสริฐ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ และคณะผู้บริหาร ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ คณะครู นักเรียนนักศึกษา ที่เป็นตัวแทนจากวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ในเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ

ดร.ปริวิชญ์ ไชยประเส

Read more

ดร.ปริวิชญ์ ไชยประเสริฐ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ ประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ประเภทวิชาชีพอุตสาหกรรม ทักษะงานยานยนต์ไฟฟ้า ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2565

ดร.ปริวิชญ์ ไชยประเส

Read more

ดร.ปริวิชญ์ ไชยประเสริฐ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ ประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ประเภทวิชาชีพอุตสาหกรรม ทักษะงานยานยนต์ไฟฟ้า เข้าร่วมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีไฟฟ้า การบริการ การซ่อมบำรุงยานยนต์ไฟฟ้า และการสอนภาคทฤษฎีทักษะงานยานยนต์ไฟฟ้า ณ วิทยาลัยเทคนิคระยอง ในวันที่ 30 มกราคม 2566

  ดร.ปริวิชญ์ ไ

Read more

ดร.ปริวิชญ์ ไชยประเสริฐ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในการประชุมคณะดำเนินงานจัดกิจกรรมอยู่ค่ายพักแรมสูกเสือวิสามัญ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

  ดร.ปริวิชญ์ ไ

Read more

ดร.ปริวิชญ์ ไชยประเสริฐ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดนครสวรรค์ กล่าวเปิดโครงการนิเทศศึกษาความต้องการพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนรู้อาชีวศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

    ดร.ปริ

Read more

นางชุมพร เลิศนอก รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ เป็นประธานในการประชุมคณะดำเนินงานจัดกิจกรรมอยู่ค่ายพักแรมสูกเสือวิสามัญ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

  นางชุมพร เลิศ

Read more

การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ( Vocational National Educational Test : V-NET ) สนามสอบ วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ ในวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๖

  การทดสอบทางกา

Read more
วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์