fbpx

ธนาคารออมสินภาค ๖ เข้าพบ ผู้บริหาร และ งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ เพื่อเตรียมความพร้อมในการลงพื้นที่ชุมชนในการดำเนินโครงการออมสินอาชีวะ สร้างอาชีพสู่ชุมชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ธนาคารออมสินภาค ๖ เข

Read more

ดร.ปริวิชญ์ ไชยประเสริฐ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในงานปัจฉิมนิเทศนักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช.๓ และ ปวส.๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

ดร.ปริวิชญ์ ไชยประเส

Read more

ดร.ปริวิชญ์ ไชยประเสริฐ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ เข้าตรวจเยี่ยม โครงการอบรมยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงาน รองรับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี การฝึกยกระดับฝีมือ หลักสูตรการปฏิบัติงานซ่อมบำรุงรถยนต์ไฟฟ้า และรถยนต์ไฮบริด

  ดร.ปริวิชญ์ ไ

Read more

ดร.ปริวิชญ์ ไชยประเสริฐ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในการประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการ พิจารณาคุณสมบัติ ระบบบริหารจัดการสถานศึกษาด้วยระบบคลาวด์เซิร์ฟเวอร์ วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์

  ดร.ปริวิชญ์ ไ

Read more

นายมณัฐพล หวานสนิท ประธานกรรมการ กรรมการวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ เป็นประธานในการประชุม คณะกรรมการวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

  นายมณัฐพล หวา

Read more

งานประกันคุณภาพฯขอความร่วมมือผู้ปกครอง ผู้มาติดต่อราชการและนักเรียน ร่วมตอบแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานและอาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ของวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ ประจำปีการศึกษา 2565

งานประกันคุณภาพฯขอคว

Read more

ดร.ปริวิชญ์ ไชยประเสริฐ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ และคณะผู้บริหารสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการเพื่อจัดการศึกษาด้านอาชีวศึกษา กับ บริษัทวิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) วีซีบี คาร์เซอร์วิส ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566

ดร.ปริวิชญ์ ไชยประเส

Read more

นายจุมพฎ วรรณฉัตรสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ด้านเศรษฐกิจ เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการฝึกอบรมเยาวชนขับขี่ปลอดภัยเสริมสร้างวินัยจราจรและการป้องกันอุบัติภัยในโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

นายจุมพฎ วรรณฉัตรสิร

Read more

ดร.อนันท์ งามสะอาด ที่ปรึกษาด้านวิชาการและการจัดการอาชีวศึกษา พร้อมบุคลากรวิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี เข้าศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคี ในสาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล สาขาเทคนิคยานยนต์ และสาขาวิชาไฟฟ้า

  ดร.อนันท์ งาม

Read more
วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์