fbpx

งานการเงิน

บุคลากรงานการเงิน
1. นางทิพวรรณ  อนันทสุข              เจ้าพนักงานธุรการ ทำหน้าที่หัวหน้างานการเงิน
2. นางพรรณี สาธุภาพ                     ครู ทำหน้าที่ผู้ช่วยงานการเงิน
3. นางมัณฑนา สุภาชาติ                 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
4. นางภัชรา วงษ์สุวรรณ์                   ลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่เจ้าหน้าที่งานการเงิน
5. นางสาวสุมิทิรา ฉัตรเจริญทรัพย์   ลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่เจ้าหน้าที่งานการเงิน
ทำหน้าที่   มีหน้าที่และความรับผิดชอบงานการเงิน ตามระเบียบสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ว่าด้วยการบริหารสถานศึกษา พ.ศ. 2552 ข้อ 16

ระเบียบสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาว
วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์