fbpx

งานพัสดุ

บุคลากรงานพัสดุ
1. นายสุชาติ น้อยสุภาพ                               ครู ทำหน้าที่หัวหน้างานพัสดุ
2. นางวัชรี ปิ่นทอง                                       ครู ทำหน้าที่ผู้ช่วยงานพัสดุ
3. นายทวี มหาชัยวงษ์                                  ครู ทำหน้าที่ผู้ช่วยงานพัสดุ
4. นายประเสริฐ ก๋งแก้ว                                ลูกจ้างประจำ ทำหน้าที่พนักงานขับรถยนต์
5. นายสุรกฤต เพ็ญวิจิตร                              ลูกจ้างประจำ ทำหน้าที่พนักงานขับรถยนต์
6. นายปรีชา ผุดผ่อง                                     ลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่พนักงานขับรถยนต์
7. นายบัญญัติ โอสถ                                     ลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่พนักงานขับรถยนต์
8. นางสาวนัสรินทร์ ประกายสกุล                  ลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่เจ้าหน้าที่งานพัสดุ
9. นางสาวปทิตตา อุดมชาญสมาธิ               ลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่เจ้าหน้าที่งานพัสดุ
10. นายนัฐวุฒิ กูบขุนทด                               ลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่เจ้าหน้าที่งานพัสดุ

ทำหน้าที่   มีหน้าที่และความรับผิดชอบงานพัสดุ ตามระเบียบสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ว่าด้วยการบริหารสถานศึกษา พ.ศ. 2552 ข้อ 18

ระเบียบสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาว
วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์