fbpx

งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน

บุคลากรงานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
1. นายทวี มหาชัยวงษ์                           ครู ทำหน้าที่หัวหน้างานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
2. นายไพรัช อินทุรัตน์                           ครู ทำหน้าที่ผู้ช่วยงานโครงการพิเศษและการบริการชุมชม
3. นายธนิต กฐินทอง                             ครู ทำหน้าที่ผู้ช่วยงานโครงการพิเศษและการบริการชุมชม
4. นายดำเนิน สุขขี                                 ครู ทำหน้าที่ผู้ช่วยงานโครงการพิเศษและการบริการชุมชม
5. นายประสิทธิ์ พลนิกร                          ครู ทำหน้าที่ผู้ช่วยงานโครงการพิเศษและการบริการชุมชม
6. ว่าที่ ร.ต. สัญญา ชมนา                      พนักงานราชการ ทำหน้าที่ผู้ช่วยงานโครงการพิเศษฯ
7. นายสถาปนิก คุ้มสะอาด                     พนักงานราชการ ทำหน้าที่ผู้ช่วยงานโครงการพิเศษฯ
8. นายดาวรุ่ง พูลทอง                            ครูพิเศษสอน ทำหน้าที่ผู้ช่วยงานโครงการพิเศษฯ
9. นายกฤษกร อู่ทอง                              ครูพิเศษสอน ทำหน้าที่ผู้ช่วยงานโครงการพิเศษฯ
10. ว่าที่ร.ต.ทศพร มือขุนทด                  ครูพิเศษสอน ทำหน้าที่ผู้ช่วยงานโครงการพิเศษฯ
11. นายชัยวัฒน์ ชื่นฉ่ำ                            ครูพิเศษสอน ทำหน้าที่ผู้ช่วยงานโครงการพิเศษฯ
12. นายพงศ์ศิริ ธรรมาวุฒิ                       ครูพิเศษสอน ทำหน้าที่ผู้ช่วยงานโครงการพิเศษฯ
13. ว่าที่ร.ต.สุริยะ อัมรนันท์                     ครูพิเศษสอน ทำหน้าที่ผู้ช่วยงานโครงการพิเศษฯ
14. นายพรชัย สมณะ                               ครูพิเศษสอน ทำหน้าที่ผู้ช่วยงานโครงการพิเศษฯ
15. นายพงษ์พันธ์ ฉิมสุข                         ครูพิเศษสอน ทำหน้าที่ผู้ช่วยงานโครงการพิเศษฯ
16. นายอมฤต คำชมภู                             ครูพิเศษสอน ทำหน้าที่ผู้ช่วยงานโครงการพิเศษฯ
17.นายชินวัฒน์ พิลึก                               ครูพิเศษสอน ทำหน้าที่ผู้ช่วยงานโครงการพิเศษฯ
18. นายชณัฐ แก้วแสนสาย                     ครูพิเศษสอน ทำหน้าที่ผู้ช่วยงานโครงการพิเศษฯ
19. นายอมร คงพิริยะไพจิตร                   ครูพิเศษสอน ทำหน้าที่ผู้ช่วยงานโครงการพิเศษฯ
20. นายเจนณรงค์ คำบรรลือ                  ครูพิเศษสอน ทำหน้าที่ผู้ช่วยงานโครงการพิเศษฯ
21. นายสุนทร มีไพฑูรย์                          ครูพิเศษสอน ทำหน้าที่ผู้ช่วยงานโครงการพิเศษฯ
22. นายจิตรกร มะเมียเมือง                    ครูพิเศษสอน ทำหน้าที่ผู้ช่วยงานโครงการพิเศษฯ
23. นายจรัญ วงศ์บัณฑิต                        ครูพิเศษสอน ทำหน้าที่ผู้ช่วยงานโครงการพิเศษฯ
24. นายธนชัย จันทร์ลอย                       ครูพิเศษสอน ทำหน้าที่ผู้ช่วยงานโครงการพิเศษฯ
25. นางสาววราภรณ์ บุญล้อม                 ครูพิเศษสอน ทำหน้าที่ผู้ช่วยงานโครงการพิเศษฯ
26. นายจักรกฤษณ์ พงค์ดา                    ครูพิเศษสอน ทำหน้าที่ผู้ช่วยงานโครงการพิเศษฯ
27. นางปัทมา ปัญญา                             ลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่เจ้าหน้าที่งานโครงการพิเศษฯ
ทำหน้าที่   มีหน้าที่และความรับผิดชอบงานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน ตามระเบียบสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ว่าด้วยการบริหารสถานศึกษา พ.ศ. 2552 ข้อ 34

ระเบียบสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาว
วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์