fbpx

แผนกวิชาช่างกลโรงงาน

ลำดับ บุคลากรวิชาช่างกลโรงงาน    
1 นายมานิตย์  ศรีเมือง ข้าราชการครู คศ.2
2 นายจิณณวัตร  สุทธิเดช ข้าราชการครู คศ.3
3 นางสุภาพร  สุทธิเดช ข้าราชการครู คศ.3
4 นางสาวไพลิน  กงศูนย์ ข้าราชการครู คศ.1
5 นายสหพัฒน์  ธารารัตนสุวรรณ ข้าราชการครู คศ.1
6 นายวรเศรษฐ์  จิโรชกมลวัฒน์ ข้าราชการครู คศ.1
7 นายจิระศักดิ์  แสงหิรัญ ข้าราชการครู คศ.1
8 นายชัยณรงค์  สุขอิ่ม ข้าราชการครู คศ.1
9 นายโพธิ์ทอง  บุษราคัม ข้าราชการครู คศ.1
10 นายอนุวัตร  ดีฉนวน ข้าราชการครู คศ.1

ครูพิเศษสอน
1 นายมานิตย์ เพ็ชรสุกใส
2 นายเจนณรงค์ คำบรรลือ
3 นายประธาน อุ่นอุรา
4 นายวรวิช ปั้นจันทร์
5 นายธีรพัฒน์ อำพาศ

วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์