fbpx

แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ

ลำดับ บุคลากรแผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ    
1 นายสุนทร  วราโภค ข้าราชการครู คศ.3
2 นายสมชาย  แคฝอย ข้าราชการครู คศ.4
3 นายประดิษฐ  ทองด้วง ข้าราชการครู คศ.3
4 นายสุภาพ  เหล็กกล้า ข้าราชการครู คศ.2

ครูพิเศษสอน
1 นายสุรเชษฐ์ อยู่พุ่ม
2 นายนิรัติศัย แคฝอย
3 นายวุฒิชัย รัตนมณีพันธ์

วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์