fbpx

แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์

ลำดับ บุคลากรแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์    
1 นางสาวณัฐา  อ่อนละม้าย ข้าราชการครู คศ.2
2 นายสุรพงษ์  เดชตุลา ข้าราชการครู คศ.3
3 นายพิสุทธิศักดิ์  กล่อมนาค ข้าราชการครู คศ.2
4 นายบรรยงค์ชัย  เอี่ยมประสงค์ ข้าราชการครู คศ.2
5 นายปัญญา  แป้นแก้ว ข้าราชการครู คศ.2
6 นายฉัตรเพชร  ธงยศ ข้าราชการครู คศ.1
7 นางจันทิมา  กลางอนันต์ ข้าราชการครู คศ.3
8 นายฉัตรชัย  งาหอม ข้าราชการครู คศ.1
9 นางสาวสุภาวดี  ภักดีจันทร์ ข้าราชการครู คศ.1
10 นายสมพงษ์  มาเครือ ข้าราชการครู คศ.1
11 นายกลยุทธ  แก้วบัวดี ข้าราชการครู คศ.2

ครูพิเศษสอน
1 นายนพนิรันดร์ น้ำจันทร์
2 นางสาวชุติกาญจน์ การัก
3 นางสาวประภัสสร จุลบุตร์
4 นางสาวกรกนก เอี่ยมละออ
5 นายนพรัตน์ เกษมวัฒนา
6 นายวรรษพล หมวกแก้ว
7 นายกรณ์ทัศน์ สุคันธจันทร์
8 นายสาธิต ศรีวรรณะ
9 นายนพรัตน์ พัสสร

วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์