fbpx

แผนกวิชาช่างเมคคาทรอนิกส์

ลำดับ บุคลากรแผนกวิชาช่างเมคคาทรอนิกส์    
1 นายสุพจน์  วงศ์พัฒน์ ข้าราชการครู คศ.3
2 นายกฤษดา  สง่าเนตร ข้าราชการครู คศ.1

พนักงานราชการ
1 นายชัยเทพ รอดดี บริหารทั่วไป(ครู)
ช่างเมคคาทรอนิกส์
1 นายภาสกร ภู่ธิชัย
2 นายสุนทร มีไพฑูรย์
3 นายภาณุวัฒน์ น้ำจันทร์
4 นายสิรภพ อยู่รุ่งเรือง
5 นายฐิติพันธุ์ ภู่งาม

วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์