fbpx

แผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน

ลำดับ บุคลากรแผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน    
1 นายไกยฤทธิ์  ม่วงพลับ ข้าราชการครู คศ.3
2 นายไพศาลี  โตแก้ว ข้าราชการครู คศ.3
3 นายอนวรรตน์  สิริวรกุลศักดิ์ ข้าราชการครู คศ.3
4 ว่าที่ ร.อ.ศราวุธ  สัมทับ ข้าราชการครู คศ.2

ครูพิเศษสอน
1 นายสาธิต นนท์แก้ว
2 นายชาลี เดชต้องการ
3 นายณัฐวุฒิ ศรีเมือง
4 นายเกียรติศักดิ์ เทพแก้ว

วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์