fbpx

งานวัดผลและประเมินผล

บุคลากรงานวัดผลและประเมินผล 

  1. นางวาสนา เพ็งผจญ            ครู  ทำหน้าที่หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล                
  2. นายดนุเทพ  เทพยศ        ครู  ทำหน้าที่ผู้ช่วยงานวัดผลและประเมินผล 
  3. นายพิสุทธิศักดิ์  กล่อมนาค  ครู  ทำหน้าที่ผู้ช่วยงานวัดผลและประเมินผล
  4. นายชัยณรงค์  อิ่มสุข            ครู  ทำหน้าที่ผู้ช่วยงานวัดผลและประเมินผล        
  5. นายกฤษดา สง่าเนตร           ครู  ทำหน้าที่ผู้ช่วยงานวัดผลและประเมินผล
  6. นายนิพนธ์  จงประเสริฐ         ครูพิเศษสอน  ทำหน้าที่ผู้ช่วยงานวัดผลและประเมินผล

ทำหน้าที่  มีหน้าที่และความรับผิดชอบงานวัดผลและประเมินผล  ตามระเบียบสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ว่าด้วยการบริหารสถานศึกษา  พ.ศ.  2552  ข้อ  37

ระเบียบสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาว
วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์