fbpx

งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

เอกสารงานศูนย์ข้อมูล

พรบ.คอมพิวเตอร์50
พรบ.คอมพิวเตอร์60 (ฉบับที่2)
นโยบายความปลอดภัยระบบสารสนเทศ
แบบขอเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
แบบขอใช้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
คู่มือการเข้าใช้งานเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

บุคลากรงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
1. นายสุริยา คำอุดม                                                    ครู ทำหน้าที่หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
2. นายไพบูลย์ นุ่นงาม                                                ครู ทำหน้าที่ผู้ช่วยงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
3. นายปัญญา แป้นแก้ว                                              ครู ทำหน้าที่ผู้ช่วยงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
4. นายธนิต กฐินทอง                                                  ครู ทำหน้าที่ผู้ช่วยงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
5. นายฉัตรชัย งาหอม                                                 ครู ทำหน้าที่ผู้ช่วยงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
6. นายนิพนธ์ จงประเสริฐ                                            ครูพิเศษสอน ทำหน้าที่ผู้ช่วยงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
7. ว่าที่ ร.ต. อาทิตย์ สิลาโส                                        ลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่เจ้าหน้าที่ห้องอินเตอร์เน็ต
8. นางสาววารุณี เพ็ชร์ผึ้ง                                           ลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่เจ้าหน้าที่งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
ทำหน้าที่ มีหน้าที่และความรับผิดชอบงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ ตามระเบียบสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ว่าด้วยการบริหารสถานศึกษา พ.ศ. 2552 ข้อ 23

ระเบียบสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาว
วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์