fbpx

งานวางแผนและงบประมาณ

บุคลากรงานวางแผนและงบประมาณ
1. นายวิรัติ นุมัติ                             ครูผู้ช่วย ทำหน้าที่หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ
2. นายชิษณุชา ดวงอภินันท์         ครู ทำหน้าที่ผู้ช่วยงานวางแผนและงบประมาณ
3. นางสาวกัลยา ชื่นผล                 ลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่เจ้าหน้าที่งานวางแผนและงบประมาณ
ทำหน้าที่   มีหน้าที่และความรับผิดชอบงานวางแผนและงบประมาณ ตามระเบียบสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ว่าด้วยการบริหารสถานศึกษา พ.ศ. 2552 ข้อ 22

ระเบียบสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาว
วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์