fbpx

งานวิทยบริการและห้องสมุด

บุคลากรงานวิทยบริการและห้องสมุด 

  1. นางสาวนันทนา กิจการนนท์     ครู  ทำหน้าที่หัวหน้างานวิทยบริการและห้องสมุด 
  2. นางนรารัตน์ จันทร์ภิบาล           ครู  ทำหน้าที่ผู้ช่วยงานวิทยบริการและห้องสมุด 
  3. นายชารินทร์  ลาฤทธิ์                ครู  ทำหน้าที่ผู้ช่วยงานวิทยบริการและห้องสมุด 
  4. นายธนบดี  ศิริปีริดิ์                     ครู  ทำหน้าที่ผู้ช่วยงานวิทยบริการและห้องสมุด 
  5. นายชิษณุชา ดวงอภินันท์          ครู  ทำหน้าที่ผู้ช่วยงานวิทยบริการและห้องสมุด 
  6. นางสาวจิตติมา ก๋งแก้ว              ลูกจ้างชั่วคราว  ทำหน้าที่เจ้าหน้าที่งานวิทยบริการและห้องสมุด                       
  7. นางสาวคณาสิริ พอควร              ลูกจ้างชั่วคราว  ทำหน้าที่เจ้าหน้าที่งานวิทยบริการและห้องสมุด                    
  8. นายเอกพจน์  อวสานะพันธุ์        ลูกจ้างชั่วคราว  ทำหน้าที่เจ้าหน้าที่งานวิทยบริการและห้องสมุด 

 ทำหน้าที่    มีหน้าที่และความรับผิดชอบงานวิทยบริการและห้องสมุด  ตามระเบียบสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ว่าด้วยการบริหารสถานศึกษา  พ.ศ.  2552  ข้อ  38

ระเบียบสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาว
วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์