fbpx

งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

บุคลากรงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 

  1. นายธนิต กฐินทอง                  ครู  ทำหน้าที่หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
  2. นายชิษณุชา ดวงอภินันท์       ครู  ทำหน้าที่ผู้ช่วยงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
  3. นายสถาปนิก  คุ้มสะอาด        พนักงานราชการ  ทำหน้าที่ผู้ช่วยงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี                   
  4. นายจิตรกร  มะเมียเมือง          ครูพิเศษสอน  ทำหน้าที่ผู้ช่วยงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี            
  5. นางรุ่งทิพย์  วราโภค               ลูกจ้างชั่วคราว  ทำหน้าที่เจ้าหน้าที่งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 

ทำหน้าที่        มีหน้าที่และความรับผิดชอบงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  ตามระเบียบสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ว่าด้วยการบริหารสถานศึกษา  พ.ศ.  2552  ข้อ  39

ระเบียบสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาว
วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์