fbpx

งานความร่วมมือ

บุคลากรงานความร่วมมือ
1. นายสมชาย แคฝอย                           ครู ทำหน้าที่หัวหน้างานความร่วมมือ
2. นายสถาปนิก คุ้มสะอาด                    พนักงานราชการ ทำหน้าที่ผู้ช่วยงานความร่วมมือ
3. ว่าที่ ร.ต.สัญญา ชมนา                       พนักงานราชการ ทำหน้าที่ผู้ช่วยงานความร่วมมือ
4. นายนพนิรันดร์ น้ำจันทร์                     ครูพิเศษสอน ทำหน้าที่ผู้ช่วยงานความร่วมมือ
5. นายกฤษกร อู่ทอง                              ครูพิเศษสอน ทำหน้าที่ผู้ช่วยงานความร่วมมือ
6. ว่าที่ ร.ต.ทศพร มือขุนทด                   ครูพิเศษสอน ทำหน้าที่ผู้ช่วยงานความร่วมมือ
7. นายอมฤต คำชมพู                              ครูพิเศษสอน ทำหน้าที่ผู้ช่วยงานความร่วมมือ
8. นายกิติพจน์ วสยางกูร                        ครูพิเศษสอน ทำหน้าที่ผู้ช่วยงานความร่วมมือ
9. นายชินวัฒน์ พิลึก                               ครูพิเศษสอน ทำหน้าที่ผู้ช่วยงานความร่วมมือ
10. นางสาวธัญญารัตน์ ยันยงค์              ลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่เจ้าหน้าที่งานความร่วมมือ
ทำหน้าที่   มีหน้าที่และความรับผิดชอบงานความร่วมมือ ตามระเบียบสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ว่าด้วยการบริหารสถานศึกษา พ.ศ. 2552 ข้อ 24

ระเบียบสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาว
วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์