fbpx

งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์

บุคลากรงานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
1. นายประดิษฐ ทองด้วง                               ครู ทำหน้าที่หัวหน้างานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
2. นายธณิตพงษ์ สุภาชาติ                            ครู ทำหน้าที่ผู้ช่วยงานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
3. นายทวี มหาชัยวงษ์                                  ครู ทำหน้าที่ผู้ช่วยงานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
4. นายอภิรักษ์ ระเวกโสม                              ครู ทำหน้าที่ผู้ช่วยงานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
5. นางบรรจง ปันทะรส                                  ครู ทำหน้าที่ผู้ช่วยงานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
6. นางสาวณิชวรรณ การัก                            ครู ทำหน้าที่ผู้ช่วยงานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
7. นางรัตนา อินทร์เพ็ญ                                 ครู ทำหน้าที่ผู้ช่วยงานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
8. นางสาวสุภาวดี ภักดีจันทร์                        ครู ทำหน้าที่ผู้ช่วยงานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
9. นางสาวสุธีรา ใจบุญลือ                             ครูพิเศษสอน ทำหน้าที่ผู้ช่วยงานวิจัยพัฒนานวัตกรรม ฯ
10. นายชาลี เดชต้องการ                              ครูพิเศษสอน ทำหน้าที่ผู้ช่วยงานวิจัยพัฒนานวัตกรรม ฯ
11. นายนิรัติศัย แคฝอย                                 ครูพิเศษสอน ทำหน้าที่ผู้ช่วยงานวิจัยพัฒนานวัตกรรม ฯ
12. นายเจนณรงค์ คำบรรลือ                         ครูพิเศษสอน ทำหน้าที่ผู้ช่วยงานวิจัยพัฒนานวัตกรรม ฯ
13. นายสิรภพ อยู่รุ่งเรือง                               ครูพิเศษสอน ทำหน้าที่ผู้ช่วยงานวิจัยพัฒนานวัตกรรม ฯ
14. นางสาวธัญญารัตน์ ยันยงค์                     ลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่เจ้าหน้าที่งานวิจัยพัฒนานวัตกรรม ฯ
ทำหน้าที่   มีหน้าที่และความรับผิดชอบงานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ ตามระเบียบสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ว่าด้วยการบริหารสถานศึกษา พ.ศ. 2552 ข้อ 25

ระเบียบสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาว
วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์