fbpx

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

บุคลากรงานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
1. นางบรรจง ปันทะรส                           ครู ทำหน้าที่หัวหน้างานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
2. นายชัยณรงค์ สุขอิ่ม                          ครู ทำหน้าที่ผู้ช่วยงานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
3. นางสาวไพลิน กงศูนย์                       ครู ทำหน้าที่ผู้ช่วยงานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
4. นายฉัตรเพชร ธงยศ                           ครู ทำหน้าที่ผู้ช่วยงานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
5. นางสาวณิชวรรณ การัก                      ครู ทำหน้าที่ผู้ช่วยงานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
6. นายธนวัฒน์ วันชุลี                              ครู ทำหน้าที่ผู้ช่วยงานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
7. นายชารินทร์ ลาฤทธิ์                           ครู ทำหน้าที่ผู้ช่วยงานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
8. นางรัตนา อินทร์เพ็ญ                          ครู ทำหน้าที่ผู้ช่วยงานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
9. นายสิงหา ตินชาติ                               ครู ทำหน้าที่ผู้ช่วยงานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
10. นางสาวจันทนี เสือก้อน                    ครูผู้ช่วย ทำหน้าที่ผู้ช่วยงานประกันคุณภาพ ฯ
11. นายพรชัย สมณะ                               ครูพิเศษสอน ทำหน้าที่ผู้ช่วยงานประกันคุณภาพ ฯ
12. นายพงศ์ศิริ ธรรมาวุฒิ                       ครูพิเศษสอน ทำหน้าที่ผู้ช่วยงานประกันคุณภาพ ฯ
13. นายนิรัติศัย แคฝอย                          ครูพิเศษสอน ทำหน้าที่ผู้ช่วยงานประกันคุณภาพ ฯ
14. นางสาวสุธีรา ใจบุญลือ                     ครูพิเศษสอน ทำหน้าที่ผู้ช่วยงานประกันคุณภาพ ฯ
15. นายภาสกร ภู่ธิชัย                              ครูพิเศษสอน ทำหน้าที่ผู้ช่วยงานประกันคุณภาพ ฯ
16. นางสาวชุติกาญจน์ การัก                  ครูพิเศษสอน ทำหน้าที่ผู้ช่วยงานประกันคุณภาพ ฯ
17. นางสาวจิรนันท์ แตงนวลจันทร์         ครูพิเศษสอน ทำหน้าที่ผู้ช่วยงานประกันคุณภาพ ฯ
18. นางสาวฑิฆัมพร สารจันทร์                ครูพิเศษสอน ทำหน้าที่ผู้ช่วยงานประกันคุณภาพ ฯ
19. นายชาลี เดชต้องการ                         ครูพิเศษสอน ทำหน้าที่ผู้ช่วยงานประกันคุณภาพ ฯ
20. นางสาวมัทณี ทุ่งทอง                       ลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพ ฯ

ทำหน้าที่   มีหน้าที่และความรับผิดชอบงานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ตามระเบียบสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ว่าด้วยการบริหารสถานศึกษา พ.ศ. 2552 ข้อ 26

ระเบียบสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาว
วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์