fbpx

งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ

บุคลากรงานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
1. นางสาวจันทนี เสือก้อน                       ครูผู้ช่วย ทำหน้าที่หัวหน้างานส่งเสริมผลิตผลการค้า ฯ
2. นางหัฎฐหทัย ชุติรัตนา                       เจ้าพนักงานธุรการ ทำหน้าที่ผู้ช่วยงานส่งเสริมผลิตผลการค้า ฯ
3. นายโพธิ์ทอง บุษราคำ                        ครู ทำหน้าที่ผู้ช่วยงานส่งเสริมผลิตผลการค้า ฯ
4. นางมัณฑนา สุภาชาติ                         เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ทำหน้าที่ผู้ช่วยงานส่งเสริมผลิตผลการค้า ฯ
5. นางสาวมณฑา เรืองทรัพย์                  ลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ผู้ช่วยงานส่งเสริมผลิตผลการค้า ฯ
6. นางเพียงรวี เอี่ยมประสงค์                   ลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่เจ้าหน้าที่งานส่งเสริมผลิตผลการค้า ฯ
ทำหน้าที่   มีหน้าที่และความรับผิดชอบงานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ ตามระเบียบสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ว่าด้วยการบริหารสถานศึกษา พ.ศ. 2552 ข้อ 27

ระเบียบสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาว
วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์