fbpx

งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา

บุคลากรงานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
1. นายสุนทร วราโภค                                             ครู ทำหน้าที่หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
2. นายองอาจ ขุนสายชมจันทร์                              ครู ทำหน้าที่ผู้ช่วยงานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
3. นายธนวัฒน์ วันชุลี                                             ครู ทำหน้าที่ผู้ช่วยงานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
4. นายดนุเทพ เทพยศ                                           ครู ทำหน้าที่ผู้ช่วยงานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
5. นายอาทิตย์ แก้วแดง                                         ครู ทำหน้าที่ผู้ช่วยงานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
6. นายประภาส ศิริสัมพันธ์                                     ครู ทำหน้าที่ผู้ช่วยงานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
7. นายสราวุธ พัชรชมพู                                          ครู ทำหน้าที่ผู้ช่วยงานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
8. นางวิรงรอง อุไรเวศ                                           ครู ทำหน้าที่ผู้ช่วยงานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
9. นายสันติ คงบุญ                                                 ครู ทำหน้าที่ผู้ช่วยงานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
10. นางสาคร สุขโข                                               ครู ทำหน้าที่ผู้ช่วยงานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
11. นางบรรจง ปันทะรส                                          ครู ทำหน้าที่ผู้ช่วยงานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
12. ว่าที่ร.อ.ศราวุธ สัมทับ                                      ครู ทำหน้าที่ผู้ช่วยงานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
13. นายกฤษกร อู่ทอง                                            ครูพิเศษสอน ทำหน้าที่ผู้ช่วยงานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
14. นายพงศ์ศิริ ธรรมาวุฒิ                                      ครูพิเศษสอน ทำหน้าที่ผู้ช่วยงานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
15. ว่าที่ ร.ต.สุริยะ อัมรนันท์                                   ครูพิเศษสอน ทำหน้าที่ผู้ช่วยงานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
16. นายอมร คงพิริยะไพจิตร                                  ครูพิเศษสอน ทำหน้าที่ผู้ช่วยงานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
17. นายนิรัติศัย แคฝอย                                          ครูพิเศษสอน ทำหน้าที่ผู้ช่วยงานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
18. นายสุนทร มีไพฑูรย์                                         ครูพิเศษสอน ทำหน้าที่ผู้ช่วยงานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
19. นายภาณุวัฒน์ น้ำจันทร์                                   ครูพิเศษสอน ทำหน้าที่ผู้ช่วยงานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
20. นายสิรภพ อยู่รุ่งเรือง                                       ครูพิเศษสอน ทำหน้าที่ผู้ช่วยงานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
21. นายนพนิรันดร์ น้ำจันทร์                                   ครูพิเศษสอน ทำหน้าที่ผู้ช่วยงานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
22. นางสาวชุติกาญจน์ การัก                                ครูพิเศษสอน ทำหน้าที่ผู้ช่วยงานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
23. นางสาวสุธีรา ใจบุญลือ                                   ครูพิเศษสอน ทำหน้าที่ผู้ช่วยงานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
24. นายศิริพงษ์ อุ่นดี                                             ครูพิเศษสอน ทำหน้าที่ผู้ช่วยงานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
25. นางสาววราภรณ์ บุญล้อม                               ครูพิเศษสอน ทำหน้าที่ผู้ช่วยงานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
26. นายสุพัฒน์ เกษรัตน์                                       ครูพิเศษสอน ทำหน้าที่ผู้ช่วยงานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
27. นายสาธิต นนท์แก้ว                                         ครูพิเศษสอน ทำหน้าที่ผู้ช่วยงานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
28. นายเกียรติศักดิ์ เทพแก้ว                                 ครูพิเศษสอน ทำหน้าที่ผู้ช่วยงานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
29. นางสาวศศิธร ฤทธิ์มหันต์                                ครูพิเศษสอน ทำหน้าที่ผู้ช่วยงานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
30. นายธนชัย จันทร์ลอย                                      ครูพิเศษสอน ทำหน้าที่ผู้ช่วยงานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
31. นางสุนีนาถ อัมรนันท์                                       ลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่เจ้าหน้าที่งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ทำหน้าที่   มีหน้าที่และความรับผิดชอบงานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา ตามระเบียบสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ว่าด้วยการบริหารสถานศึกษา พ.ศ. 2552 ข้อ 29
ระเบียบสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาว

วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์