fbpx

งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน

บุคลากรงานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
1. นายธนวัฒน์ วันชุลี            ครู ทำหน้าที่หัวหน้างานแนะแนวและการจัดหางาน
2. นายพงศ์ศิริ ธรรมาวุฒิ       ครูพิเศษสอน ทำหน้าที่ผู้ช่วยงานแนะแนวและการจัดหางาน
3. นายสุนทร มีไพฑูรย์          ครูพิเศษสอน ทำหน้าที่ผู้ช่วยงานแนะแนวและการจัดหางาน
4. นายนพพร ตระเตื่อย          ลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่เจ้าหน้าที่งานแนะแนวและการจัดหางาน

ทำหน้าที่   มีหน้าที่และความรับผิดชอบงานแนะแนว ตามระเบียบสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ว่าด้วยการบริหารสถานศึกษา พ.ศ. 2552 ข้อ 32

ระเบียบสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาว
วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์