fbpx

งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา

บุคลากรงานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
1. นายสิงหา  ตินชาติ                            พนักงานราชการ ทำหน้าที่หัวหน้างานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
2. นายบรรยงค์ชัย เอี่ยมประสงค์          ครู ทำหน้าที่ผู้ช่วยงานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
3. ว่าที่ร.ต.อาทิตย์ สิลาโส                    ลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ผู้ช่วยงานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
4. นางสาวสำเนียง คุ้มเมือง                  ลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่เจ้าหน้าที่งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
ทำหน้าที่   มีหน้าที่และความรับผิดชอบงานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา ตามระเบียบสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ว่าด้วยการบริหารสถานศึกษา พ.ศ. 2552 ข้อ 33

ระเบียบสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาว
วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์