fbpx

งานบริหารงานทั่วไป

บุคลากรงานบริหารงานทั่วไป
1. นางจารุณี นุสติ                                        ครู ทำหน้าที่หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป
2. นางวัชรี ปิ่นทอง                                      ครู ทำหน้าที่ผู้ช่วยงานบริหารงานทั่วไป
3. นายเจษฎา คำตา                                    พนักงานราชการ ทำหน้าที่ผู้ช่วยงานบริหารงานทั่วไป
4. นางสายยนต์ ขุนนรา                               ลูกจ้างประจำ ทำหน้าที่เจ้าหน้าที่งานเอกสารสิ่งพิมพ์
5. นางสาวศรัญญา เอี่ยมพันธ์                     ลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่เจ้าหน้าที่งานบริหารงานทั่วไป
6. นางสาวปิยะพร ผิวผ่อง                           ลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่เจ้าหน้าที่งานบริหารงานทั่วไป
ทำหน้าที่   มีหน้าที่และความรับผิดชอบงานบริหารงานทั่วไป ตามระเบียบสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ว่าด้วยการบริหารสถานศึกษา พ.ศ. 2552 ข้อ 14

ระเบียบสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาว
วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์