fbpx

งานบุคลากร

บุคลากรงานบุคลากร
1. นายสุเมธ เฉลิมพันธ์                         ครู ทำหน้าที่หัวหน้างานบุคลากร
2. นางสาวสุภัค เทววุฒิศิริกุล               ครู ทำหน้าที่ผู้ช่วยงานบุคลากร
3. นางจารุณี นุสติ                                 ครู ทำหน้าที่ผู้ช่วยงานบุคลากร
4. นางสาวศศิธร ฤทธิมหันต์                 ครูพิเศษสอน ทำหน้าที่ผู้ช่วยงานบุคลากร
5. นางสาววราภรณ์ เดชครุฑ                ครูพิเศษสอน ทำหน้าที่ผู้ช่วยงานบุคลากร
6. นางสาวบุณยดา โตลา                      ลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่เจ้าหน้าที่งานบุคลากร
ทำหน้าที่   มีหน้าที่และความรับผิดชอบงานบุคลากร ตามระเบียบสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ว่าด้วยการบริหารสถานศึกษา พ.ศ. 2552 ข้อ 15

ระเบียบสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาว
วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์