fbpx

งานทะเบียน

บุคลากรงานทะเบียน
1. นางชลธิชา เหล็กกล้า                           ครู ทำหน้าที่หัวหน้างานทะเบียน
2. นางจันทิมา กลางอนันต์                       ครู ทำหน้าที่ผู้ช่วยงานทะเบียน
3. นางสาวไพลิน กงศูนย์                          ครู ทำหน้าที่ผู้ช่วยงานทะเบียน
4. นายชิษณุชา ดวงอภินันท์                     ครู ทำหน้าที่ผู้ช่วยงานทะเบียน
5. นายจิระศักดิ์ แสงหิรัญ                          ครู ทำหน้าที่ผู้ช่วยงานทะเบียน
6. นายนิพนธ์ จงประเสริฐ                          ครูพิเศษสอน ทำหน้าที่ผู้ช่วยงานทะเบียน
7. นางสาวจิราภรณ์ จุลศรี                          ลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่เจ้าหน้าที่งานทะเบียน
8. นางสาวกาญจนาณัฐ โมทารัตน์            ลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่เจ้าหน้าที่งานทะเบียน
9. นางสาวพัชรี ศรีบุษกรณ์                        ลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่เจ้าหน้าที่งานทะเบียน
ทำหน้าที่   มีหน้าที่และความรับผิดชอบงานทะเบียน ตามระเบียบสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ว่าด้วยการบริหารสถานศึกษา พ.ศ. 2552 ข้อ 20

ระเบียบสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาว
วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์