ปรัชญาวิทยาลัย : จริยธรรมดี การศึกษาเด่น เน้นคุณภาพ

59416_23062315151524

นายปริวิชญ์ ไชยประเสริฐ

ผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา

ผู้บริหาร เชี่ยวชาญ

นางกุสุมา ขันกสิกรรม

รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร

ผู้บริหาร ชำนาญการพิเศษ

นายปรีชา โพธิ์เกิด

รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ

ผู้บริหาร ชำนาญการพิเศษ

นายชาญนัฏฐ์ อุสาหะ

รองผู้อำนวยการ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

ผู้บริหาร ชำนาญการพิเศษ

นางชุมพร เลิศนอก

รองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

ผู้บริหาร ชำนาญการพิเศษ