ปรัชญาวิทยาลัย : จริยธรรมดี การศึกษาเด่น เน้นคุณภาพ

ตราประจำวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์

สีประจำวิทยาลัย

สีน้ำเงิน

สีเหลือง

ต้นไม้ประจำวิทยาลัย

ต้นราชพฤกษ์

วิสัยทัศน์ พันธกิจ อัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ 

วิสัยทัศน์

“ผลิตและพัฒนากำลังคนด้านอาชีวศึกษาทุกระดับที่มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล เปี่ยมล้นคุณธรรม ก้าวทันเทคโนโลยี สร้างสรรค์นวัตกรรมและงานวิจัยที่ดีสู่สังคมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”

พันธกิจ

1.   ผลิตและพัฒนากำลังคนด้านวิชาชีพ ให้มีความรู้ ทักษะ เป็นไปตามมาตรฐาน
     วิชาชีพ แต่ละระดับ การศึกษามีคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์
2.  จัดการอาชีวศึกษาให้เหมาะสมกับบริบทและความต้องการของชุมชน สังคม
3.  ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้

อัตลักษณ์

ทักษะเยี่ยม เปี่ยมความรู้ คู่คุณธรรม

เอกลักษณ์

จิตอาสา พัฒนาอาชีพ สู่สังคม

ข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา

ชื่อสถานศึกษา        วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ 
ชื่อภาษาอังกฤษ     Nakhonsawan Technical College
ที่ตั้งสถานศึกษา     เลขที่ 400 หมู่ที่ – ถนน สวรรค์วิถี ตำบล นครสวรรค์ตก
                                 อำเภอ เมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ รหัส 60000
โทรศัพท์                  056 221-390 
โทรสาร                    056-222-213
เว็บไซต์                    www.nkstec.ac.th   
อีเมล์                        nkstec@hotmail.com

แผนผังวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์